DIANA LASLOPOVÁ


POETRY

— translation by SUSAN LAWRENCE 

Partitúra prekreslená krídlami morských vtákov /
Voda je plná zárodkov zajtrajšieho dňa

The score redrawn by the wings of seabirds /
Water is full of the seeds of tomorrow
Nad obzorom albatros a slnko / obraz /
ktorý Ti maľujem každý deň pre dobro

Above the horizon an albatross and the sun / an image /
which I gladly paint for you everyday
Milujem / keď stočíš loďku ku mne /
nebojíš sa / neistého tónu / dotyku

I love / when the boat turns towards me /
not fearing / any pending tone/touch
Nalievanie žíl /
vzdúvanie železnatej masy v slapových javoch /
Voda v nás rezolútne dupe nohou

Cascading veins /
swelling of the metallic mass in a tidal effect /
the water in us unwaveringly marches on